Privacy statement Markelo’s Mannenkoor,
versie 14 mei 2018

Het Markelo’s Mannenkoor is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:                                      

Website :                                                          www.Markelosmannenkoor.nl

E-mail adres penningmeester :                    penningmeester@markelosmannenkoor.nl

E-mail adres secretars:                                  secretaris@markelosmannenkoor.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken en doel:

Markelo’s Mannenkoor verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Persoonsgegevens worden verwerkt in de leden- dan wel donateurslijsten en in de financiële administratie. Leden kunnen een account aanmaken op de website en daarmee toegang krijgen tot het voor leden bestemde beveiligde deel van de site. Van bezoekers van de website van het Markelo’s Mannenkoor worden geen gegevens vastgelegd.

Tijdens concerten en optredens worden mogelijk foto’s van het Markelo’s Mannenkoor gemaakt, maar ook sfeerimpressies. Op deze sfeerimpressies zijn mogelijk naast leden ook personen, zijnde niet Markelo’s Mannenkoorleden, zichtbaar. Het Markelo’s Mannenkoor vraagt voorafgaand aan plaatsing niet expliciet toestemming voor het plaatsen van dit fotomateriaal. Mocht u bezwaar maken tegen plaatsing van fotomateriaal waarop u herkenbaar bent, dan kunt u dit per email kenbaar maken bij onze secretaris.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij eventueel verwerken:

 • Naam leden- en donateurslijst
 • Adresgegevens leden- en donateurslijst
 • Geboortedatum ledenlijst
 • Telefoonnummer ledenlijst
 • E-mailadres ledenlijst
 • Ingangsdatum lidmaatschap ledenlijst
 • Bankrekeningnummer Internetbankieren

Het beheer van de ledenlijst ligt bij de secretaris, de donateurslijst en het internetbankieren wordt beheerd door de penningmeester. De bestanden zijn opgeslagen op de computer van voornoemde personen en worden periodiek geback-upt. Verder zijn deze computers beschermd tegen hacken (Firewall) en virussen (virusscanner). De toegang tot de betreffende computers zijn beveiligd met een wachtwoord. In Emailberichten van het bestuur worden de geadresseerden uitsluitend in BCC opgenomen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het Markelo’s Mannenkoor verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of persoonlijk bericht, ook onderling tussen de leden.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst verzamelt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming bijzondere en/of gevoelige persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan per email contact op met onze secretaris.

Geautomatiseerde besluitvorming
Markelo’s Mannenkoor neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Markelo’s Mannenkoor bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Markelo’s Mannenkoor verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Markelo’s Mannenkoor gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Als er sprake is van het gebruik van cookies, dan zijn dat functionele cookies die buiten de AVG vallen. Tracking cookies worden niet gebruikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Markelo’s Mannenkoor. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens per email sturen naar onze secretaris.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, moet het verzoek altijd persoonlijk aan de secretaris worden gericht. Markelo’s Mannenkoor wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Markelo’s Mannenkoor neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan per email contact op met onze secretaris.

Melden datalekken
Het vermoeden van datalekken kan per email gemeld worden bij de secretaris van het Markelo’s Mannenkoor of mondeling bij de secretaris. De secretaris zorgt i.o.m. de melder voor het melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vastgesteld te Markelo in de bestuursvergadering van ….-….-2018

Voorzitter:                      Secretaris:                                   Penningmeester:

D. Nijland                       R.G.J. Post                                    J.M. Nitert